[DB 먹튀] 디라인 D-LINE [ http://dline1.com ][검증완료]

by 먹튀디비 posted May 03, 2019
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

11.png

 

 

[DB 먹튀] 디라인 D-LINE [ http://dline1.com ][검증완료]

 

 

먹튀내역

 

70만원 충전 -> 3000만원 환전

 

*  당첨금 보유금액이  많게 되니 500만원으로 쇼부 보자고 함 *

 

*  유출이라고 하면서 5000% 롤링 요구를 함 * 

22.jpg

 

 

33.jpg

 

 

44.jpg

 

 

55.jpg

 

 

66.jpg

 

 

77.jpg

 

 

88.jpg

 

 

99.jpg

 

 

111.jpg

 

 

222.jpg

 

 

333.jpg

 

 

 

 

 

 

 

* 작은 업체로서  자금력이 탄탄하지 못함을 알려 드립니다 *

 

 

* 타 사이트 먹튀 평가 이력 *

 

 

먹튀헌터 -> 먹튀[완료]-> 환전시  아이디 차단  먹튀 진행 이력이 있습니다.( 평가이력)

 

토토에이전트 -> 먹튀[완료]-> 이용을 하고 계신 회원님들은 즉시 탈퇴요청을 권유드리며 2600만원 먹튀 확정 .( 평가이력)

 

 먹튀랜드 -> 먹튀[완료]->  디라인먹튀 검증결과 먹튀사이트확정  .( 평가이력)

 


Articles

1 2